صفحات

۱۳۸۹ تیر ۲۰, یکشنبه

روزانه هزاران تانکر نفت و گازوئيل عراق از مرز حاج عمران به ايران قاچاق مىشود


اين تانکرها بر اساس قراردادى که شرکتها با وزارت نفت عراق دارند کار مىکنند. همين شرکتها متهم هستند که توسط برخى از نيروهاى سياسى داراى نفوذ در منطقه و عراق تحت پوشش قرار دارند.

تلويزيون العربيه ـ يک ديپلومات آمريکايى در عراق رهبرى اکراد را متهم کرد که در نقض مجازات اقتصادى عليه ايران از طريق اجازه دادن به قاچاق نفت از کردستان به ايران دست دارند. روزنامه نيويورک تايمز به نقل از دستيار وزير نفت عراق نوشت که مقامات کرد مسئولين اين نقض را بر عهدهدارند… .
احمد صالح خبرنگار العربيه از گذرگاه حاج عمران: به دور از شهرها و جنجالهاى سياسى عراقى و درگيرى آمريکاييها با آن، در اين‌جا در دور ترين نقطه مرزى بين عراق و ايران يعنى در حاج عمران هزاران تانکرى که نفتهاى عراق را به ايران منتقل مىکنند متراکم شدهاند. بر اساس گفته کارشناسان انواع نفت عراق در ايران جمعآورى شده و پالايش مىشود و فرآوردههاى نفتى از آن تامين مىشود… يک راننده تانکر: شرکتهايى هستند که قرارداد بستهاند. ما فقط حمل ونقل مىکنيم به امور ديگر کارى نداريم. ما از زاخو تا آذربايجان محموله را منتقل مىکنيم. اين تانکرها بر اساس قراردادى که شرکتها با وزارت نفت عراق دارند کار مىکنند. همين شرکتها متهم هستند که توسط برخى از نيروهاى سياسى داراى نفوذ در منطقه و عراق تحت پوشش قرار دارند.
يک راننده: ما نفت و گازوئيل را منتقل مىکنيم… . ادامه گزارش: عين همين کاروان تانکرها در گذرگاه مرزى باشماق و گذرگاه پيروزخانه وجود دارد. کسى از مسئولين در اين رابطه صحبتى نمىکند ولى اين موضوع بر اساس توافقات و اسناد امضاء شده اجرا مىشود که رانندهها اين روند را تاييد مىکنند.
ايران با عراق ۱۲۰۰کيلومتر مرز دارد و دهها گذرگاه رسمى و غير رسمى در اين مرز وجود دارد. آنچه که به ذهن کسى که در منطقه مرزى است خطور مىکند اينکه مجازات آمريکا چه فايدهاى دارد و اجراى آن در اين بخش از جهان چگونه اجرا است… نفت از زاخو و مناطق ديگر به بندرعباس و بيجان و بندر ايمان در ايران منتقل مىشود. مشکل رانندگان اين است که هفتهها در انتظار بارگيرى مىمانند زيرا که ستون تانکرها خيلى طولانى است و از طرفى ديگر آمريکايىها دنبال مجازاتشان هستند و بغداد و منطقه کردستان نيز همديگر را متهم مىکنند و در اين ميان نفت عراق به سمت ايران سرازير مىشود. مجرى: حوالى هزار تانکر نفت را بهصورت غيرمجاز به ايران منتقل مىکنند و بهره آن در حسابهاى جداگانهاى واريز مىشود که خارج از بودجه کردستان است ضمناً مىگويند که در کردستان پالايشگاههايى وجود دارد که اجازه رسمى ندارند… سيروان ابوبکر عزيز از وزارت ثروتهاى طبيعى در کردستان: اين اتهامات هيچ پايهاى ندارد. آنچه که از گذرگاههاى منطقه کردستان صادر مىشود توليدات نفتى است و نفت خام نيست. اين مواد نفتى در منطقه کردستان توليد شده است…
مجرى: شما مىگوييد که اين اتهامات درست نيست ولى مسئولينى در اپوزيسيون کرد و سياستمداران کرد و حتى وزير نفت عراق گفته و مسئوليت اين قاچاق را برعهده دولت منطقه کردستان دانسته است به اين معنى که او اطلاع دارد. سيروان ابوبکر: اين اتهامات باطل است و هدف سياسى دارد، مىخواهند که سياست نفتى درست منطقه را هدف قرار بدهند. توليدات نفتى منطقه کردستان بر اساس قوانين معمول در عراق به فروش مىرسد»


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر