صفحات

۱۳۸۹ تیر ۲۰, یکشنبه

عفو بينالملل: حداقل ۱۱نفر ممكن است به شيوه سنگسار اعدام شوند


سى.ان.ان: عفو بينالملل اعلام كرد كه حداقل ۱۱نفر ممكن است به شيوه سنگسار اعدام شوند

تلويزيون سى.ان.ان در گزارشى در مورد سنگسار در ايران گفت عفو بينالملل اعلام كرد كه سنگسار، بخش كمى از اعدامهايى كه در ايران صورت مىگيرد را نشان مىدهد. حداقل ۱۱نفر ممكن است به شيوه سنگسار اعدام شوند…


در قانون سنگسار رژيم ايران آمده است كه مردان را تا كمر، و زنان را تا سينه زير خاك بايد كرد. سنگهايى كه مورد استفاده قرار مىگيرند، نبايد آنقدر بزرگ باشند كه با يك يا دو ضربه نفر را بكشند. اما نبايد آنقدر هم كوچك باشد كه بهعنوان سنگ به حساب نيايد. ”باور كردنى نيست! “هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر