صفحات

۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

نامه على صارمى بهمناسبت سالگرد قيام ۱۸تير


نامه على صارمى بهمناسبت سالگرد قيام ۱۸تيرعلى صارمى، زندانى سياسى محكوم به اعدام، طى نامهيى بهمناسبت سالگرد قيام ۱۸تير دانشجويان، نوشت:
اصولا استبداد در پى کاهش و فرسايش روزافزون مشروعيت و قدرتش به قوۀ قهريه روى مىآورد و مهمترين ابزار حکمرانىاش را زندان، ترور پليسى، اعدام و شکنجه تشکيل مىدهد. براى اين کار از پليس مخفى و مزدوران خبرچين حداکثر استفاده را مىبرد.

گاهى که شکنجهگاههايى نظير کهريزک رو مىشود، جان فرزندان مظلوم اين خلق هم‌چون روح الامينىها را مىگيرد، هيچ مسئول رده بالايى را مجرم نمىشناساند و کاسه کوزهها را بر سر يک سرى عوامل دست چندم شکسته و آمران اصلى را معرفى نمىکند.
جا دارد که مردم ايران هم با اعتراض خود ياد ۱۸تير را زنده نگاه دارند و انزجار خود را از اين سرکوب اعلام نمايند.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر