صفحات

۱۳۹۱ خرداد ۶, شنبه

وضعیت حقوق بشر در ایران طبق آخرین گزارش وزارت خارجه امریکا
دبی-العربیه.نت فارسی

وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 24- 5 2012 گزارش سالانه حقوق بشر در کشورهای جهان را منتشر کرد.

در بخش مربوط به ايران، این گزارش به "اعدام ها، فشارها، آزار و سرکوب اقلیت ها، دستگیری و زندان فعالان سیاسی" و امثال اينها در اين کشور اشاره مى کند.

در گزارش آمده است که "در ایران به طور مداوم ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺮﮐﻮب شده اند".


دراین گزارش آمده است که "در ایران همجنسگرایان ﺳﺮﮐﻮب شده اند".

اعدام افراد زیر سن قانونی

گزارش مذکور با استناد به یافته های مرﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان، مى گويد: "در ﺳﺎل 2011 دوﻟﺖ 659 ﻧﻔﺮ را در ایران اعدام کرده ﮐﻪ در اﯾﻦ میان، اعدام های دسته جمعی و مخفیانه هم بوده است".

این گزارش می افزايد: "اعدام افراد زیر سن قانونی ادامه دارد و در میان اتهام های اعدام شدگان، اتهام هایی چون اھﺎﻧﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ و رھﺒﺮی دیده شده است".

حوادث پس از انتخابات

گزارش وضعیت حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران پرداخته و گفته است: "ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ جمهورى اخیر در ایران و در واکنش به اﻋﺘﺮاض های ﮔﺴﺘﺮده، دوﻟﺖ ايران در سال 2011 اظهار داشته است ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻨﻨﺪ، شايان مرگ هستند".

بنا به متن گزارش "دولت ایران شهروندان این کشور را از حق پرسش در مورد انتخابات آزاد و منصفانه محروم کرده و علاوه برآن، بدون هیچ گونه تشریفات قانونی، جوانان و فعالان و روزنامه نگاران و هنرمندان را دستگیر و راهی زندان کرده است".

همچنین در این گزارش به کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری، دو دانشجوی دانشگاه اشاره شده است.

گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته است: "ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده، وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن به اتهام اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗبلیغ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم و فقط به این دلیل که وﮐﺎﻟﺖ دوﺗﻦ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ھﻮادار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن اعتراض های پس از انتخابات به عهده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﻣﺤﮑﻮم به 11 ﺳﺎل زﻧﺪان و 20 ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از سفر کرده است".

این گزارش می گوید: "ﺷﮑﻨﺠﻪ در زﻧﺪانهای اﯾﺮان ﯾﮏ اﻣﺮ راﯾﺞ مى باشد و ﺣﺒﺲ دراز ﻣﺪت در سلول انفرادی، ﮐﺘﮏ زدن، ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ را ﺷﺎﻣﻞ مى شود". گزارش مى افزايد: "ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن اﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﭘﯿﺶ از ﺷﻼق زدن ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ آنها شوک ﺑﺮﻗﯽ دادﻧﺪ".


در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا آمده است: "به رغم اینکه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری برای همه قوميت ها ذکر شده و به آنها اجازه شده است که از زبان مادری خود در مدارس و رسانه ها استفاده کنند، اما در عمل، اقلیت ها از حقوق برابر برخوردار نیستند، و به طور مداوم حقوق آنها را از سوى دولت پایمال مى شود و حق کاربرد زبان مادری را در مدرسه از آنها سلب مى شود".

کردستان ایران و تبعيض قومی

طبق گزارش، "دولت ایران، افراد قومیت ها را که شامل کردها، عرب ها، آذربایجانی ها و بلوچ هايند، را بدون ارائه دلایل قانونی بازداشت و شکنجه مى کند و سپس آنها را به حبس هاى طولانی،محکوم می نمايد. این گروه هاى قومی از تبعیض های سیاسی و اقتصادی، به ویژه در زمینه دسترسی به کمک های اقتصادی بانک ها، مجوزهای کسب و کار، پذیرش در دانشگاه، اجازه نشر کتاب، تهيه مسکن و حقوق تملک زمین های خود ونیز در یافتن کار به شدت از تبعیض نژادی فاحشی رنج می برند".

گزارش مذکور با اشاره به مبارزات مردم کردستان ایران برای خودمختاری که سابقه طولانی دارد، آورده است: "11 ملیون کرد در ایران وجود دارند که اغلب آنها برای خودمختاری مبارزه می کنند. دولت ایران همه کردها حتی آنهایی که مبارزه مسالمت آمیز مدنی را در مطالبات سیاسی خود پیشه می کنند، مورد شکنجه و آزار قرار می دهد.

وزارت خارجه آمریکا به گزارش سال 2009 دیده بان حقوق بشر، اشاره می کند که در آن ذکر شده "تعداد زیادی از فعالان کرد صرفا به خاطر دفاع از حقوق فرهنگی و آزادی بیان بازداشت و مورد آزار و اذیت دستگاه امنیتی دولت ایران قرار گرفته اند".

اين گزارش از "ممنوعیت زبان کردی برای روزنامه ها، مجلات، کتاب ها و مجازات ناشران، روزنامه نگاران و نویسندگان" یاد می کند. این گزارش به نمونه های چند تن از فعالان کرد که "صرفا به دلیل فعالیت فرهنگی سیاسی به زندان طولانی مدت یا اعدام محکوم شده اند" اشاره می کند.

گزارش فوق، نام کاوه قاسمی کرمانشاهی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را که دادگاه انقلاب کرمانشاه به پنج سال زندان در تاریخ 31 ژانویه، محکوم کرده است، به عنوان مثال ذکر می کند.

وزارت خارجه امريکا در گزارش خود مى نويسد: "کاوه کرمانشاهی از اعضای اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بود. او همچنین یکی از اعضای سازمان دانشجویی دفتر تحکیم وحدت بوده است. دادگاه، کرمانشاهی را به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام) به پنج سال محکوم کرد. وکیل مدافع او حکم طولانی خود را به عنوان یک حکم بی سابقه و غیر قانونی توصیف کرده است".

گزارش مى افزايد: در اواسط ماه ژوئن دادگاه انقلاب سقز، در استان کردستان، یک معلم کرد بنام محمد منیری را به اتهام همکاری با گروه های مخالف و تبلیغ علیه نظام به پنج سال زندان محکوم کرده است".

عرب های اهوازی جنوب غرب ایران

گزارش وزارت خارجه امريکا در قسمت تبعیض عليه قومیت ها به "عربهای اهوازی" يا عربهاى جنوب غرب ایران اشاره می کند و مى گويد: "بیش از چهار ملیون عرب اهوازی از ظلم و ستم و تبعیض رنج می برند. شکنجه بازداشت شدگان فعال عرب اهوازی، بد رفتاری و منع استفاده از زبان مادری از ستم هایی است که علیه این قومیت توسط دولت انجام می گیرد".

وزارت خارجه امريکا مى نويسد: "در واکنش به اعتراضات 15 آوریل که هرساله عليه تغییر بافت جمعیت بومیان این منطقه صورت گرفته است، مقامات امنیتی به طور منظم به سرکوب و خشونت علیه معترضان عرب اهوازی متوسل شده اند. نیروهای امنیتی در مناطق عرب نشین خوزستان با شليک گلوله به سوی تظاهر کنندگان ده ها تن را کشته و زخمی کرده اند".

بنا به نوشته اين وزارتخانه، "سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش داده است که عناصر امنیتی ایران حداقل 97 معترض را در نا آرامی های اخیر دستگیر کرده اند".

گزارش مى افزايد: "تظاهر کنندگان در بزرگداشت ششمین سالگرد تظاهرات سال 2005 شرکت کردند که با واکنش خشونت آميز نیروهای امنیتی سرکوب شدند."

به گزارش اين وزارتخانه "یکی از اعضای سازمان حقوق بشر اهواز که مقر آن در لندن است، به دیده بان حقوق بشر گفته است که از تاریخ 15 آوریل امسال تا کنون، نیروهای امنیتی 48 نفر را بازداشت و دهها نفر را زخمی کرده و تعدادی را نیز کشته اند".

وزارت خارجه آمریکا می گوید: "در تاریخ 11 مه، يک گزارش رسمی از دادستان خوزستان، به دست آورده است که در آن از حکم اعدام 7 تن از جوانان عرب در ملاء عام در شهر اهواز خبر می دهد. اما فعالان عرب مشخصات 9 نفر را به سازمانهای حقوق بشری ارایه دادند و خواستار مداخله سازمانهای حقوق بشری شدند".

آذربایجان ایران

در مورد آذربایجان ايران، گزارش مذکور مى نويسد: "با وجود اینکه آذربایجانی ها حدود یک چهارم از جمعیت ایران را تشکیل می دهند, با این حال، آنها از تبعیضى که دولت علیه آنها قائل شده است، شکایت می کنند.

ممنوعیت زبان ترکی آذری در مدارس، آزار فعالان فرهنگی- سیاسی آذربایجانی و تغییر نام های جغرافیایی منطقه تاریخی آذربایجان نیز از موارد تبعیض علیه این قوميت به شمار می رود."

گزارش ادامه مى دهد: "تعداد زیادی از فعالان سیاسی آذربایجان فقط به دلیل دفاع از حقوق فرهنگی و زبانی مردم خود زندانی شده اند و دولت چند تن از آنها را متهم به قيام علیه حکومت اسلامی کرده است".

گزارش وزارت خارجه همچنین حاکی است که "در طول مدت شش ماه از 21 مارس تا 21 سپتامبر، بیش از 320 فعال فرهنگی يا سیاسی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر در استان های آذربایجان بازداشت شده اند. بسیاری از این دستگیری ها، در جريان اعتراضاتی عليه خشک شدن دریاچه ارومیه، صورت گرفته است".

اين وزارتخانه توضيح مى دهد: "دریاچه ارومیه به عنوان یکی از بزرگترین دریاچه های آب شور در جهان طبق گزارش رسانه هاى بین المللی و اظهارات معترضان آذربایجانی به دليل قصور دولت در حال خشک شدن است. منتقدان می گویند که دولت، هیچ اقدامی برای نجات این دریاچه نکرده است. مردم آذربایجان، شعارهايى از قبيل (زنده باد آذربایجان)، (ارومیه تشنه است)، (آذربایجانی به پا خیز) داده اند. دولت ايران در واکنش به اين اعتراضات مدنی محیط زیستی، تعداد زیادی از فعالان آذربایجانی را بازداشت و آنها را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داده و برخی را جریمه نموده و تعدادى دانشجو را از دانشگاه اخراج کرده است".

بلوچ ها و تبعض قومی و مذهبی

وزارت خارجه امريکا می گوید: "بر طبق گزارش های محلی و بین المللی حقوق بشر، بلوچ ها نیز علاوه بر تبعیض مذهبی از تبعیض اقتصادی، حقوقی و فرهنگی رنج می برند. روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر بلوچ با دستگیری های بی رویه و غیر قانونی مورد شکنجه قرار می گیرند و با محاکمات ناعادلانه در دادگاه ها روبرومی شوند که متاسفانه، اغلب فعالان به اعدام محکوم می شوند".

بنا بر اين گزارش "در 6 ژوئن گذشته، دادگاه انقلاب بلوچستان سخی ریگی را به دلیل راه اندازى یک وبلاگ، به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) و(تبلیغ علیه نظام)، به 20 سال حبس محکوم کرد".

گفتنی است که احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش اخیر خود، به نقض حقوق بشر و تجاوز به زندانیان درایران اشاره کرده بود.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر