صفحات

۱۳۹۰ اسفند ۲۲, دوشنبه

سلام بر حمص قهرمان و خون فشان، سنگر شرف و پايداری در برابر استبداد سفاک و خونريز سوريه
با قلب های پرپرش ، حمص

با کودکان هر يکی از ديگرش زيباترش ، حمص

با کودکان هر يکی از ديگرش زيباترش ، حمص

با خون چکان زخم تمام پيکرش ، حمص

با مرد و زن ، پير و جوان ، با مادرش با دخترش ، حمص

با پرچمی در دستان داغ و خروشان

می خواند آوازی درخشان

سوريه آزاد ، منکوب جلاد

نابود کاخ ديکتاتور از بيخ و بنياد

سلام بر حمص قهرمان و خون فشان، سنگر شرف و پايداری در برابر استبداد سفاک و خونريز سوريه

سلام بر حمص قهرمان و خون فشان، سنگر شرف و پايداری در برابر استبداد سفاک و خونريز سوريهسایت مجاهد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر