صفحات

۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

کتابمقدس: بجوئید تا بیابید

بخواهید, تا به شما داده شود.  بجوئید تا بیابید.


در بزنید, تا بروی شما باز شود. زیرا هر که چیزی بخواهد, بدست خواهد آورد, و هر که بجوید, خواهد یافت.


کافی است در بزنید, که در برویتان باز میشود.

اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ میدهد؟ اگر از او ماهی بخواهد آیا به او مار میدهد؟ پس اگر "شما" به فرزندانتان چیزهای خوب میدهید, چقدر بیشتر پدر آسمانی تان, برکات خود را به شما خواهد بخشید، اگر از او بخواهید.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر