صفحات

۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

جمعه خونین _ عیسی به مرگ محکوم شد

Gospel of Luke in Farsi, Page40b
Gospel of Luke in Farsi, Page40c
Gospel of Luke in Farsi, Page40d
Gospel of Luke in Farsi, Page41a
Gospel of Luke in Farsi, Page41b
Gospel of Luke in Farsi, Page41c


Gospel of Luke in Farsi, Page41d
Gospel of Luke in Farsi, Page42a
Gospel of Luke in Farsi, Page42b
Gospel of Luke in Farsi, Page42c
Gospel of Luke in Farsi, Page42d
Gospel of Luke in Farsi, Page43a

jesus-being-beaten

jesus-carrying-cross-bloody

Gospel of Luke in Farsi, Page43c

Gospel of Luke in Farsi, Page43d


jesus crucify

Gospel of Luke in Farsi, Page44a


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر